Медни продукти

Медни продукти

Валцовани медни продукти

Медните продукти са студено валцовани, като сплавите варират в зависимост от сферата на употребата им.
Предимството на Cu-DHP сплавите са добрите им механични свойства. Cu-ETP често се използват поради високата.